PB Help Asistent
PB HELP Asistent
Automotoklub zdravotně postižených motoristů
Příbram Beroun

Stanovy

ÚAMK-AMK ZPM Příbram Beroun sociální podnik,

Pobočný spolek

Vnitřní stanovy spolku

Čl. I

Název a sídlo

ÚAMK-AMK ZPM Příbram Beroun sociální podnik, pobočný spolek (dále jen „spolek“), Mariánská 170, 261 01 Příbram.

Čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je přeprava seniorů, tělesně postižených a sociálně slabých spoluobčanů do zdravotnických zařízení, na úřady, za nákupy a dle jejich aktuální potřeby a zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Čl. III

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku je zaměřena na zaměstnávání osob tělesně postižených (více jak 70%) a přeprava osob tělesně postižených, seniorů a sociálně slabých spoluobčanů. Spolek se hlásí k sociálnímu podnikání:

1) Sociální prospěch

a) Zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.

b) Účast zaměstnanců a členů na směřování podniku.

c) Rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců.

2) Ekonomický prospěch

a) zisk spolku se nerozděluje mezi členy, ale slouží pro rozvoj sociálního podniku a k

naplnění obecně prospěšného cíle a to v plné výši zisku,

b) nezávislost v manažerském rozhodování a řízení,

c) minimální podíl tržeb z prodeje služeb na celkových výnosech,

d) schopnost zvládat ekonomická rizika,

e) omezení nakládání s majetkem.

- 2 -

3) Místní prospěch

a) přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky,

b) využívání místních zdrojů,

c) zohledňování aspektů výroby i spotřeby

d) spolupráce sociálního podniku s místními aktéry

Čl. V

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a) členská schůze,

b) předseda.

Čl. IV

Členové spolku se řídí stanovami ústředního automotoklubu a vnitřními stanovami.

Čl. VI

Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

b) volí předsedu a odvolává jej,

c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok

d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,

e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,

f) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,

g) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,

- 3 -

h) rozhoduje o provozování kanceláře spolku,

i) rozhoduje o zániku spolku.

1. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného

orgánu spolku.

2. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou

ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá

písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá

předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen

uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to

nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání.

Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku

návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.

3. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.

4. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

5. Záležitost, která nebyla začazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

6. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

Čl. VII

Předseda

1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku,

- 4 -

ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.

2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 4 let. Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby.

3. Předseda je povinen:

a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2. těchto stanov,

b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,

c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,

d) jednou za čtyři roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu.

Čl. VIII

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Účinnost od 1. 1. 2016

V Příbrami dne 1. 12. 2015

Zapsal: Stejskalová Hana Ověřil: Pavel Brychca

Copyright © 2012
PB Help Asistent
All rights reserved

W3C_HTML_4.01

Dnes je 07. 12. 2023.
Svátek má: Ambrož
MAPA STRÁNEK